محمود کریمی استریو ماهور (سی دی) شماره 3

عنوان: محمود کریمی
استریو: ماهور
مدت زمان: 62 دقیقه
آهنگ ها: ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی
آواز بیات اصفهان، دستگاه سه گاه، دستگاه چهارگاه
شماره: M.CD-127

چاپ