محمود کریمی استریو ماهور (سی دی) شماره 2

عنوان: محمود کریمی
استریو: ماهور
مدت زمان: 66 دقیقه
آهنگ ها: ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی
آواز دشتی، آواز افشاری، دستگاه همایون
شماره: M.CD-126

چاپ