گروه شواش استریو ماهور (سی دی)

عنوان: گروه شواش
استریو: ماهور
مدت زمان: 55 دقیقه
آهنگ ها: موسیقی مازندارن
مقدمه‌ی کتولی کتولی(قطعه‌ی ضربی کِلِ حال)، گَلِه رِ بردن اسّاره سو کتولی(قطعه‌ی ضربی دنباله‌ی کِلِ حال)، چارویداری حال اَوربیتهَ هِوار، کتولی رشید خان، های برو های نشو، همدم جان، گل من، بی قَرار، کال کِنِس
شماره: M.CD-119

چاپ