احمد شاملو استریو ماهور (سی دی) شماره 9

عنوان: احمد شاملو
استریو: ماهور
مدت زمان: 62 دقیقه
آهنگ ها: (باغ آیینه) خواب وجین گر(خواب چون در فکند از پای ام)، اتفاق(مردی ز باد حادثه بنشست)، برف(برف نو، برف نو، سلام، سلام)، شبگیر(مرغی از اقصای ظلمت پر گرفت)، در دوردست(در دوردست، آتشی اما نه دودناک)، کیفر(در این جا چار زندان است)
(آیدا در آینه) شبانه(میان خورشید های همیشه)، تکرار(جنگل آینه ها به هم درشکست)، چهار سرود برای آیدا(مرا می یابد که در این خم راه)، آیدا در آینه(لبان ات به ظرافت شعر)
(آیدا: درخت و خنجر و خاطره) شبانه(مرگ را دیده ام من)، شبانه(روز، قصیده‌ی بامدادی را)، و تباهی آغاز یافت(پس پای ها استوارتر بر زمسن بداشت)
(هوای تازه) عشق عمومی(اشک رازی است)، تو را دوست دارم(طرف ما شب نیست)، دیگر تنها نیستم(برشانه من کبوتری است)، از عموهای ات(نه به خاطر آفتاب نه به خاطر حماسه)
شماره: M.CD-118

چاپ