احمد شاملو استریو ماهور (سی دی) شماره 8

عنوان: احمد شاملو
استریو: ماهور
مدت زمان: 70 دقیقه
آهنگ ها: (دشنه در دیس)شبانه(یله بر نازکای چمن)، در شب(فردا تمام را سخن از او بود)، فراقی(چه بی تابانه می خواهم ات)، شبانه(شانه ات مجاب ام می کند)، هنوز در فکر آن کلاغ ام، خطابه‌ی تدفین(غافلان، هم سازند)، شکاف(زاده شدن بر نیزه‌ی تاریک)، سِمیرُمی(با سم ضربه‌ی رقصان اسب‌اش می گذرد)، سپیده دم(به هزار زبان ولوله بود)، ترانه‌ی آبی(قیلوله‌ی ناگریز در تاق تاقی ‌ی حوض خانه)، از منظر(در دل مه لنگان زارعی شکسته می گذرد)، باران(تارهای بی کوک و کمان باد ول انگار)، شبانه(زیباترین تماشاست)، ترانه‌ی بزرگترین آرزو(آه اگر آزادی سرودی می خواند)، پریدن(رها شدن بر گرده ی باد است)
(ققنوس در باران) سفر(خدای را مسجد من کجاست)، چلچلی(من آن مفهوم مجرد را جسته ام)، پس آه واره ئی چالاک، مرگ ناصری(با آوازی یک دست)، چشم اندازی دیگر...(با کلیدی اگر می آیی)، پائیز(گوی طلای گداخته بر اطلس فیروزه گون)
شماره: M.CD-117

چاپ