احمد شاملو استریو ماهور (سی دی) شماره 7

عنوان: احمد شاملو
استریو: ماهور
مدت زمان: 67 دقیقه
آهنگ ها: (ابراهیم در آتش) شبانه(در نیست راه نیست)، شبانه(اگر که بیهده زیباست شب)، نشانه(شغالی گر ماه بلند را دشنام گفت)، برخاستن(چرا شب گیر می گرید)، در میدان(آن چه به دید می آید)، شبانه(مردی چنگ در آسمان افکند)، تابستان(پردگیان باغ، از پس معجر)، شبانه(کلید بزرگ نقره در آب گیر سرد)، شبانه(مرا تو بی سببی نیستی)، تعویذ(به چرک می نشیند خنده)، سرود ابراهیم در آتش(در آواز خونین گرگ و میش)، غریبانه(دیری ست تا سوز غریب مهاجم)، ترانه‌ی تاریک(بر زمینه ‌ی سر بی صبح)، واپسیت تیر تیرکس آن چنان که می گویند(من کلام آخرین را بر زبان جاری کردم)، بر سرمای درون(همه لرزش دست و دلم از آن بود)، از این گونه مردن(می خواهم خواب اقاقیاها را بمیرم)، محاق(به نو کردن ماه بر بام شدم)، در آمیختن(مجال بی رحمانه اندک بود)، اشارتی(پیش از تو صورتگران بسیار)، مجال(جوجه ئی در آشیانه گلی در جزیره)، نگاه کن چه فروتنانه بر خاک می گسترد، انکار عشق را چنین که به سرسختی، نگاه کن چه فروتنانه بر درگاه نجابت
(مرثیه های خاک) هملت(بودن یا نبودن)، نه این برف را دیگر، کجایی؟ بشنو! بشنو!، من ام آری من ام، با خشم و جدل زیستم، من درد بودم همه، نفس خشم آگین مرا، تمثیل(در یکی فریاد زیستن)
شماره: M.CD-116

چاپ