احمد شاملو استریو ماهور (سی دی) شماره 6

عنوان: احمد شاملو
استریو: ماهور
مدت زمان: 67 دقیقه
آهنگ ها: (در آستانه) حکایت(مطرب درآمد)، هاسمیک(با خوشه های یاس آمده بودی)، ظلمات مطلق نابینایی، حجم قیرین نه در کجایی، در آستانه(باید استاد و فرود آمد، آن روز در این وادی، خاطره(شب سراسر زنجیر زنجره بود)، برکدام جنازه زار میزند؟، ما نیز روزگاری، قناری گفت
(ترانه های کوچک غربت) هجرانی(چه هنگام می زیسته ام؟)، هجرانی(تلخ چون قرابه ای زهری)، هجرانی(که ایم و کجائیم)، هجرانی(جهان را سراسر بنگر)، هجرانی(غم این جا نه که آنجا)، ترانه‌ی کوچک(توکجایی؟ در گستره ی بی مرز این جهان)، آخر بازی(عاشقان سرشکسته گذشتند)، هجرانی(سین هفتم سیب سرخی است)، صبح(ولرم و کاهلانه، آب دانه های چرکی باران تابستانی)، در این بن بست(دهانت را می بویند)، عاشقانه(آن که می گوید دوستت دارم)، خطابه ی آسان، در امید(وطن کجاست که آوازی آشنای تو چنین دور می نماید؟)، شبانه(نه تو را بر نتراشیده ام)، رستاخیز(من تمامی مردگان بودم)، در لحظه(به تو دست می سایم و جهان را در می یابم)، عاشقانه(بیتوته‌ی کوتاهی است جهان)، شبانه(گویی همیشه چنین است)
شماره: M.CD-115

چاپ