احمد شاملو استریو ماهور (سی دی) شماره 5

عنوان: احمد شاملو
استریو: ماهور
مدت زمان: 71 دقیقه
آهنگ ها: (مدایح بی صله در جدال با خاموشی) من بامدادم سرانجام، در بیمارستانی که بستر من، جخ امروز از مادر نزاده ام، پس آن گاه زمین به سخن در آمد، کجا بود آن جهان که به خاطره ام راه بربسته است؟، مرد مصلوب دیگر بار به خود آمد، سرود قدیمی قحط سالی(سال بی یاران، جل پاره ای است نان)، ترانه ی اندوه بار سه حماسه(مرگ را پروای آن نیست)، دلم کپک زده آه، غریوی رعد آسا، پرتوی می تابد از کجاست، ای کاش آب بودم
(شکفتن در مه) که زندان مرا بارو مباد، عقوبت(میوه بر شاخه شدم)
(حدیث بی قراری ماهان) سرود ششم(شگفتا که نبودیم)، شب بیداران(همه شب حیرانش بودم)
شماره: M.CD-114

چاپ