آواز های جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا استریو ماهور (سی دی)

عنوان: آواز های جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا
استریو: ماهور
مدت زمان: 72 دقیقه
آهنگ ها:
جناب دماوندی: دستگاه شور، آواز دشتی، آواز دشتی، آواز افشاری، آواز ابوعطا، آواز بیات ترک، آواز اصفهان، آواز شوشتری، آواز بیات ترک، آواز بیات کرد
حسینعلی نکیسا: دستگاه شور، آواز دشتی، آواز افشاری، دستگاه سه گاه، دستگاه چهارگاه، دستگاه همایون، آواز اصفهان، دستگاه ماهور
شماره: M.CD-113

چاپ