عبدالله دوامی استریو ماهور (سی دی) شماره 1

عنوان: عبدالله دوامی
استریو: ماهور
مدت زمان: 66 دقیقه
آهنگ ها:
CD1:
دستگاه شور، تصنیف شور، آواز ابوعطا، تصنیف ابوعطا(بهار دلکش)، تصنیف ابوعطا(کبوتر)، آواز بیات ترک، تصنیف بیات ترک، آواز دشتی، تصنیف دشتی، آواز بیات کرد
موجود نیست
مدت زمان: 70 دقیقه
CD2:
آواز افشاری، تصنیف(از کفم رها)، تصنیف افشاری، دستگاه ماهور، تصنیف(عشق تو)، دستگاه سه گاه، تصنیف سه گاه، دستگاه چهارگاه، تصنیف چهارگاه (2و1)
مدت زمان: 71 دقیقه
CD3:
دستگاه همایون، تصنیف همایون، تصنیف کارو عمل، آواز بیات اصفهان، تصنیف بیات اصفهان(2و1)، دستگاه نوا، تصنیف نوا، دستگاه راست پنجگاه
شماره: M.CD-111

چاپ