علی اکبر شهنازی استریو ماهور (سی دی) ردیف نوازی شماره 3

عنوان: علی اکبر شهنازی
استریو: ماهور
مدت زمان: 70 دقیقه
آهنگ ها: دستگاه همایون، آواز بیات اصفهان، دستگاه راست پنجگاه، آواز افشاری
شماره: M.CD-110

چاپ