علی اکبر شهنازی استریو ماهور (سی دی) ردیف نوازی شماره 2

عنوان: علی اکبر شهنازی
استریو: ماهور
مدت زمان: 69 دقیقه
آهنگ ها: دستگاه ماهور، دستگاه سه گاه، دستگاه چهارگاه
شماره: M.CD-109

چاپ