علی اکبر شهنازی استریو ماهور (سی دی) ردیف نوازی شماره 1

عنوان: علی اکبرشهنازی
استریو: ماهور
مدت زمان: 71 دقیقه
آهنگ ها: دستگاه شور، آواز ابوعطا، آولز بیات ترک، آواز دشتی، آواز بیات کرد، دستگاه نوا
شماره: M.CD-108

چاپ