علی اکبر شهنازی استریو ماهور (سی دی) شماره 2

عنوان: علی اکبر شهنازی
استریو: ماهور
مدت زمان: 70 دقیقه
آهنگ ها: دستگاه شور، آواز دشتی، آواز ابوعطا، دستگاه سه گاه، دستگاه ماهور، آواز بیات اصفهان (2و1)، دستگاه ماهور، آواز بیات ترک
شماره: M.CD-102

چاپ