جواد بدیع زاده استریو ماهور (سی دی)

عنوان: جواد بدیع زاده
استریو: ماهور
مدت زمان: 67 دقیقه
آهنگ ها: خزان عشق، مرغ بی آشیان، تصنیف دشتی، مرغ بی بالو پر، ماه تابان، جلوه‌ی گل، خنده‌ی بی‌جا، سوز عاشق، پرده گر، دشتی ضربی، یکی یه پول خروس!
شماره: M.CD-98

چاپ