حسین علیزاده استریو ماهور (سی دی) ردیف نوازی شماره 5

عنوان: حسین علیزاده
استریو: ماهور
مدت زمان: 70 دقیقه
آهنگ ها: دستگاه نوا، دستگاه راست پنجگاه، توضیح گوشه های مشترک
شماره: M.CD-97

چاپ