حسین علیزاده استریو ماهور (سی دی) ردیف نوازی شماره 2

عنوان: حسین علیزاده
استریو: ماهور
مدت زمان: 70 دقیقه
آهنگ ها: آواز بیات ترک، آواز افشاری، آواز دشتی، آواز بیات کرد،دستگاه همایون
شماره: M.CD-94

چاپ