حسین علیزاده استریو ماهور (سی دی) ردیف نوازی شماره 1

عنوان: حسین علیزاده
استریو: ماهور
مدت زمان: 70 دقیقه
آهنگ ها: دستگاه شور، آواز ابوعطا
شماره: M.CD-93

چاپ