عبدالله سرور احمدی استریو ماهور (سی دی)

عنوان: عبدالله سرور احمدی
استریو: ماهور
مدت زمان: 73 دقیقه
آهنگ ها: مقام الله، مقام هزارگی، مقام سرحدی، مقام ورد اعظم(از شاخه های مقام الله)، مقام سبز پری، مقام کوچه باغی، مقام مشق پلتان(سواره)، مقام معراج نامه(بدون کلام به روایت نظر محمد سلیمانی)، مقام جمشیدی، مقام کبک زری(از شاخه های مقام الله)، اشترخجو، نوایی
شماره: M.CD-91

چاپ