غلامحسین بیگجه خانی استریو ماهور (سی دی)

عنوان: غلامحسین بیگجه خانی
استریو: ماهور
مدت زمان: 66 دقیقه
آهنگ ها: دستگاه شور، دستگاه سه گاه، آواز بیات اصفهان، تصنیف ترکی، آواز دشتی، دستگاه سه گاه، تصنیف ترکی، دستگاه شور، آواز بیات اصفهان، تصنیف ترکی، دستگاه سه گاه، تصنیف محلی(رشید خان)
شماره: M.CD-84

چاپ