حسین دهلوی استریو ماهور (سی دی)

عنوان: حسین دهلوی
استریو: ماهور
مدت زمان: 72 دقیقه
آهنگ ها: بیژن و منیژه بر اساس داستان شاهنامه‌ی فردوسی(در توران زمین، در ایران زمین)
شماره: M.CD-‌79

چاپ