ابوالحسن صبا استریو ماهور (سی دی) شماره 1

عنوان: ابوالحسن صبا
استریو: ماهور
مدت زمان: 73 دقیقه
آهنگ ها:
قطعات ویولن: آواز ابوعطا، ضربی ترک، آواز بیات ترک
قطعات سه تار: دستگاه شور، گریلی، دستگاه نوا، دستگاه چهارگاه، آواز بیات اصفهان
شماره: M.CD-77

چاپ