سعید فرج پوری استریو ماهور (سی دی) شماره 1

عنوان: سعید فرج پوری
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دستگاه سه گاه: ضربی مقدمه، چهارمضراب(رقصان)، درآمد، قطعه‌ی هفت ضربی(دیار)، رنگ سه گاه
دستگاه همایون: ضربی مقدم، درآمد، چهار مضراب، بختیاری، ضربی(سوزوگداز)، بیات راجه، ضربی عشاقِ شور، آواز شور، رنگ(مستانه)
شماره: M.CD-74

چاپ