کمانچه‌ی دوره قاجار استریو ماهور (سی دی)

عنوان: کمانچه‌ی دوره قاجار
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: دستگاه نوا، آواز بیات ترک، دستگاه شور، دستگاه چهارگاه، دستگاه همایون، دستگاه همایون(تصنیف)، بیداد، دستگاه همایون(لیلی و مجنون)، دستگاه همایون، رنگ فرح، دستگاه شور، راک، حجاز، آواز بیات کرد، دستگاه سه گاه، دستگاه چهارگاه
شماره: M.CD-63

چاپ