تار دوره قاجار استریو ماهور (سی دی)

عنوان: تار دوره قاجار
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها:
CD1:
میرزا حسینقلی: دستگاه شور، آواز ابوعطا، آواز دشتی، آواز بیات کرد، آواز افشاری (خواننده: جناب دماوندی، سید احمد خان)
میرزا اسدالله خان اتابکی: دستگاه شور (خواننده: جناب دماوندی)
میرزا غلامرضا شیرازی: دستگاه شور، آواز افشاری، امیری با تصنیف (خواننده: قربان خان، محمد خان)
درویش خان: دستگاه شور، آواز ابوعطا، آواز بیات ترک (خواننده: طاهرزاده)
اسماعیل خان: آواز دشتی، آواز بیات ترک ( خواننده: حاجی امین، محمد خان)
مدت زمان: 48 دقیقه
CD2:
میرزا عبدالله: دستگاه ماهور، دستگاه همایون ( خواننده: قربان خان)
میرزا حسینقلی: دستگاه ماهور، دستگاه همایون (خواننده: حاجی محمد خان)
درویش خان: دستگاه ماهور، دستگاه همایون (خواننده: سید احمد خان)
مدت زمان: 47 دقیقه
CD3:
درویش خان: آواز اصفهان (خواننده: اقبال آذر، طاهر زاده، عبدالله دوامی)
میرزا اسدالله خان اتابکی: آواز اصفهان (خواننده: طاهر زاده)
میرزا حسینقلی: آواز اصفهان، دستگاه سه گاه، دستگاه چهارگاه (خواننده: جناب دماوندی، سید احمد خان)
میرزا غلامرضا شیرازی: آواز اصفهان (خواننده: قربان خان)
شماره: M.CD-62

چاپ