مرتضی حنانه استریو ماهور (سی دی) شماره 1

عنوان: مرتضی حنانه
استریو: ماهور
مدت زمان: 70 دقیقه
آهنگ ها: فرار از تله، قصه ی ماهان، گرگ بیزار، سلام سرزمین من، موج و گلیم، تیرباران
شماره: M.CD-59

چاپ