احمد عبادی استریو ماهور (سی دی) شماره 2

عنوان: احمد عبادی
استریو: ماهور
مدت زمان: 69 دقیقه
آهنگ ها: دستگاه راست پنجگاه، دستگاه ماهور، آواز دشتی، آواز ابوعطا، دستگاه همایون، دستگاه سه گاه
شماره: M.CD-58

چاپ