احمد عبادی استریو ماهور (سی دی) شماره 1

عنوان: احمد عبادی
استریو: ماهور
مدت زمان: 68 دقیقه
آهنگ ها: دستگاه شور، آواز ابوعطا، آواز بیات ترک، دستگاه چهارگاه، دستگاه سه گاه، آواز بیات اصفهان، آواز افشاری
شماره: M.CD-57

چاپ