حسین علیزاده استریو ماهور (سی دی) شماره 6

عنوان: حسین علیزاده
استریو: ماهور
مدت زمان: 48 دقیقه
آهنگ ها:
دستگاه سه گاه: پیش درآمد، درآمد، زابل، مویه، مخالف، ضربی مخالف، فرود، قطعه ی(هجران)
دستگاه ماهور: درآمد کرشمه، چهارمضراب، داد نوایی، فیلی، شکسته، ضربی شکسته، دلکش چهارمضراب فرود، عراق نهیب حزین محیر، قطعه ی(فغان)
شماره: M.CD-56

چاپ