علی اکبر شهنازی استریو ماهور (سی دی) شماره 1

عنوان: علی اکبر شهنازی
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پیش درآمد شور، رنگ شور، پیش درآمد ابوعطا، رنگ ابوعطا، پیش درآمد بیات ترک، رنگ بیات ترک، پیش درآمد افشاری، رنگ افشاری، پیش درآمد دشتی، رنگ دشتی، ضربی سه گاه(جنگ)، رنگ سه گاه، پیش درآمد چهارگاه، رنگ چهارگاه، دوضربی چهارگاه، پیش در آمد همایون، رنگ همایون، پیش در آمد اصفهان، رنگ اصفهان، پیش درآمد ماهور، رنگ ماهور
شماره: M.CD-53

چاپ