رضاقلی میرزاظلی استریو ماهور (سی دی) شماره 2

عنوان: رضاقلی میرزاظلی
استریو: ماهور
مدت زمان: 55 دقیقه
آهنگ ها: بیات ترک، افشاری، ابوعطا، شور، بیات اصفهان، همایون، چهارگاه، سه گاه، بیات ترک و مثنوی، بیداد
شماره: M.CD-52

چاپ