رضاقلی میرزاظلی استریو ماهور (سی دی) شماره 1

عنوان: رضاقلی میرزاظلی
استریو: ماهور
مدت زمان: 55 دقیقه
آهنگ ها: شور و شهناز، آواز ابوعطا، آواز بیات ترک، دشتی و اوج، آواز افشاری، دستگاه چهارگاه، دستگاه نوا، دستگاه سه گاه، دستگاه همایون، آواز بیات اصفهان
شماره: M.CD-52

چاپ