امرالله شاه ابراهیمی استریو ماهور (سی دی)

عنوان: امرالله شاه ابراهیمی
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: سماع موسیقی کرمانشاهان،صحنه
سحری، جلوشاهی، قطار(آوازی)، ساروخانی(سازی)، بایه بایه، گِلَه و دره(سازی)، قطار(سازی)، ساروخانی، سَمَلی سماع، گِلَه و دره(آوازی)، سوار سوار، خان امیری، جَنگه را
شماره: M.CD-48

چاپ