نور محمد درپور استریو ماهور (سی دی)

عنوان: نور محمد درپور
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: هزارگی، جمشیدی، وفای مهربانی نیست، صمدا، جان زمان، دوبیتی، الله مدد، مشق پلتان، اشتر خجو، نوایی، سه چکه
شماره: M.CD-42

چاپ