حسین علیزاده استریو ماهور (سی دی) شماره 4

عنوان: حسین علیزاده
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: موسیقی فیلم میراث کهن: از اعصار، پیر و ملک، در خلوت، آن روزها، در خلوت، خنیا گران، کاروان شب، ستایش، زمان
موسیقی فیلم زشت و زیبا: ندا، رقص تطهیر، پناه به ندا، وحی، یاران، مهتاب، عروج، بخشنده، باران، جار، ندای وحی، رقص تطهیر
شماره: M.CD-41

چاپ