فرامرز پایور استریو ماهور (سی دی) شماره 1

عنوان: فرامرز پایور
استریو: ماهور
مدت زمان: 65 دقیقه
آهنگ ها: رنگ شهر آشوب، پیوند، چهارمضراب نهفت، فریبا، پوپک
شماره: M.CD-‌39

چاپ