ارشد تهماسبی استریو ماهور (سی دی)

عنوان: ارشد تهماسبی
استریو: ماهور
مدت زمان: 70 دقیقه
آهنگ ها: آلبوم صد رنگ رنگ
شماره: M.CD-35

چاپ