موسیقی بوشهر استریو ماهور (سی دی)

عنوان: موسیقی بوشهر
استریو: ماهور
مدت زمان: 72 دقیقه
آهنگ ها: حاجیونی، شروه، مولودی، بیت، چوپی بوشهری، شکی، شروه، بندری، شروه، چوپی چهار دستماله، قطعه ی بوشهری
شماره: M.CD-32

چاپ