مهران بردیده استریو ماهور (سی دی)

عنوان: مهران بردیده
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: مقدمه صابوناتی، تصنیف صابوناتی، هوی نای گُلُم میگُلی، زنگ صابوناتی، جُور خزون، بیروَقه، اُی حمومی، بختیاری، اُی حمومی رنگ هوشگله، دَسی گُلُم، زنگ شتر جهرمی، هوی بِبار، مقدمه جهرمی، تصنیف جهرمی، سحر آوازی، راه شیراز
شماره: M.CD-28

چاپ