احمد شاملو استریو ماهور (سی دی) شماره 4

عنوان: احمد شاملو
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: رباعیات خیام
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من،
چون ابر به نوروز رخ لاله بشست،
من بی می ناب زیستن نتوانم،
از آمدنم نبود گردون را سود،
بنگر ز جهان چه طرف بر بستم هیچ،
از آمدن و رفتن ما سودی کو،
افسوس که بی فایده فرسوده شدیم،
جامی است که عقل آفرین می زندش،
در کار گه کوزه گری بودن دوش،
آنان که محیط فضل و آداب شدند،
از جمله ی رفتگان این راه دراز،
ای قافله عمر عجب می گذرد،
یاران به مرافقت چو دیدار کنید،
ساقی غم من بلند آوازه شده است،
ساقی گل و سبزه بس طربناک شده است، گویند که دوزخی بود عاشق و مست،
تا کی غم آن خورم که دارم یا نه،
قومی متفکرند اندر ره دین،
من ظاهر نیستی و هستی دانم،
ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز،
چون عمر به سر رسد جه بغداد و چه بلخ،
این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت،
گردون نگری ز قد فرسوده ی ماست
از من رمقی به سعی ساقی مانده است،
چونم آمدنم به من نبد روز نخست،
دوری که در او آمدن و رفتن ماست،
ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم،
تا دست بر اتفاق بر هم نزنیم
صبح است دمی با می گلرنگ زنیم،
دوران جهان بی می و ساقی هیچ است،
شماره: M.CD-27

چاپ