فریدون پور رضا استریو ماهور (سی دی) شماره 1

عنوان: فریدون پور رضا
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: صوبه عیده(صبح عید)، می گیلان(گیلان من)، نی لبک تنها، رعنا، آواز عزیز نگاری، ناز بداشته، تی تی کو تی تی(ای شکوفه)، آسیه خانم(بدون کلام)، آواز هیبت با نی لبک، کوتر کوه(کبوتر کوه)، گول ناز(گل ناز)، آواز پشت کوهی، حیرون حیرونه
شماره: M.CD-24

چاپ