احمد شاملو استریو ماهور (سی دی) شماره 3

عنوان: احمد شاملو
استریو: ماهور
مدت زمان: 52 دقیقه
آهنگ ها: شعرهای نیما
ققنوس، داروک، داستانی نه تازه، تو را من چشم در راهم، اجاق سرد، مهتاب، برف، هست شب، آی آدمها، در شب سرد زمستانی، هنگام که گریه می دهد ساز، خروس می خواند، خنده ی سرد، در فروبند، تلخ، افسانه، ری را، خانه ام ابری است، قایق
شماره: M.CD-23

چاپ