احمد شاملو استریو ماهور (سی دی) شماره 1

عنوان: احمد شاملو
استریو: ماهور
مدت زمان: 55 دقیقه
آهنگ ها: غزلیات مولوی
من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو،
در وصالت چرا بیاموزم،
دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من،
وه چه بی رنگ و بی نشان که منم،
آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن،
رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن،
حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو،
چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون،
نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم،
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست،
بمیرید، بمیرید در این عشق بمیرید،
زهی عشق، زهی عشق که ماراست خدایا،
تلخی نکند شیرین ذقنم،
مطرب مهتاب رو آنچه شنیدی بگو،
یک خانه پر زمستان، مستان نو رسیدند،
جان جهان دوش کجا بوده ای،
ای یوسف خوشنام ما خوش می روی بر بام ما،
دوش چه خورده ای دلا، راست بگو، نهان مکن،
شد زغمت خانه سودا دل،
برون شو ای غم از سینه، که لطف یار می آید،
بیایید، بیایید که گلزار دمیده است
شماره: M.CD-21

چاپ