گروه هم آوایان استریو ماهور (سی دی) شماره 1

عنوان: گروه هم آوایان
استریو: ماهور
مدت زمان: 55 دقیقه
آهنگ ها: درآمد(بسته نگار)، قطعه ای بر اساس تصنیف جان من، رهاب، بداهه نوازی کرشمه، زیرکش سلمک، مجلس افروز، درآمد، درآمد دوم، مقدمه نغمه، نغمه، شهناز، مقدمه گریلی، گریلی(دگره)، تصنیف گریلی، رنگ شهر آشوب
شماره: M.CD-17

چاپ