حسین علیزاده و مجید خلج استریو ماهور (سی دی) شماره 2

عنوان: حسین علیزاده و مجید خلج
استریو: ماهور
مدت زمان: 50 دقیقه
آهنگ ها: درآمد، ضربی و چهارمضراب، زنگ شتر،لیلی و مجنون، بیداد، چهارمضراب بیداد، نی داوود، ضربی بیداد، اوج، ضربی اوج، فرود، سوزوگداز، بختیاری فرود، رنگ بحر طویل
شماره: M.CD-16

چاپ