حسین علیزاده و مجید خلج استریو ماهور (سی دی) شماره 1

عنوان: حسین علیزاده و مجید خلج
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: درآمد، ضربی نوا، نغمه گردانیه، کرشمه، نیشابورک، ضربی نیشابورک، نهفت، ضربی نهفت، بیات کرد، بسته نگار، فرود، رنگ نوا
شماره: M.CD-15

چاپ