حسین علیزاده و داریوش زرگری استریو ماهور (سی دی)

عنوان: حسین علیزاده و داریوش زرگری
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: درآمد، چهار مضراب، زابل، مویه، مخالف، قطعه ی یورتمه، چهار مضراب، تحریر حصار، تحریر، قطعه ی هلهله، هفت ضربی چهارگاه(سرور)، رجز منصوری نغمه، رنگ پایکوبی
شماره: M.CD-14

چاپ