حسین علیزاده، ارشد تهماسبی و داریوش زرگری استریو ماهور (سی دی)

عنوان: حسین علیزاده، ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: سه گاه، پیش درآمد، درآمد، نغمه زنگ شتر، زابل، کرشمه، مویه، ضربی مخالف، مخالف، فرود، قطعه هجران، نغمه فرود، قطعه نغمه، افشاری، پیش درآمد، درآمد، بسته نگار، چهارمضراب، عراق، قرایی، رهاب، مثنوی، قطعه هروایه
شماره: M.CD-13

چاپ