درویش خان استریو ماهور (سی دی)

عنوان: آثار درویش خان
استریو: ماهور
مدت زمان: 60 دقیقه
آهنگ ها: پیش درآمد ماهور، چهار مضراب ماهور(تدوین استاد صبا)، رنگ ماهور(قهر و آشتی)، رنگ ماهور(دوم)، پیش درآمد راک(ماهور)، پولکا(ماهور و چهارگاه)، رنگ اصفهان(پریچهر و پریزاد)، رنگ شوشتری، پیش درآمد چهارگاه، رنگ همایون، رنگ اصفهان(غنی و فقیر)، رنگ اصفهان(سوم)، پیش در آمد افشاری، رنگ افشاری، رنگ افشاری(دوم)، پیش درآمد ابوعطا، رنگ ابوعطا، پیش درآمد سه گاه، رنگ سه گاه
شماره: M.CD-12

چاپ