نورالله علیزاده و ابوالحسن خوشرو استریو ماهور (سی دی)

عنوان: نورالله علیزاده و ابوالحسن خوشرو
استریو: ماهور
مدت زمان: 50 دقیقه
آهنگ ها: چار بیداری حال، کَرزنی(خر من کوبی)، بینج سَما(رقص برنج)، نشا کاری، انگِشت کِلو(حقانی)، اِنِه اویا، اِساره سو، راداری، اِفتاب تِه( تیغ آفتاب)
شماره: M.CD-10

چاپ